ข้อมูลการกู้ยืมเงิน การขอ สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

การยื่นขอสิน เชื่อธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นๆนั้น เราจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ ซึ่งหลักๆก็จะเป็น เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ เอกสารประกอบการสมัครยื่นขอสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการยืนขอ สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง โดยศึกษาเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อของท่านจะราบรื่นไร้ปัญหาผู้สมัครสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปีท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดประมาณ 80% ของราคาประเมิน หรือเท่ากับหนี้ส่วนที่เหลือหากเป็นกรณีทำรีไฟแนนซ์

ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

เป็นเจ้าของบ้านในฝันได้ง่ายกว่าที่คิด

 1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร
  ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาธนาคารที่ท่านสะดวก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระคืนเงินกู้ของท่าน
 2. ส่งใบคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติ
  เจ้าหน้าที่สาขาจะส่งใบคำขอสินเชื่อของท่านพร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  โดยพิจารณาจาก

  • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
  • คุณสมบัติผู้ขอกู้
  • ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
  • ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

  เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก ภายใน 7 วัน
  ทำการ หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อแล้ว

 3. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ท่านยื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัด
  วันทำสัญญา
 4. ทำสัญญากู้เงิน และสัญญาจดจำนอง
  หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ กรมที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือ
  หลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ท่านจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ
  ท่านควรเตรียมค่าใช้จ่ายมาในวันทำสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ท่าน กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

 เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)
เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงาน
หรือข้าราชการ
เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของ
กิจการ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน
  เป็นเงินสด)

 

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น)
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี
  เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน
  เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้
  ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ  (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

 • สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร
 • สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณี
รีไฟแนนซ์)

 • สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญากู้เงิน
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

เพราะการซื้อบ้านสักหลังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากค่าบ้าน ทั้งค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เราจึงได้รวบรวมมาไว้เพื่อช่วยให้ท่าน
วางแผนทางการเงินในการซื้อบ้านได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อ
บัวหลวง
พูนผล

สินเชื่อ
บัวหลวง
สานฝัน

สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ตกแต่ง/ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อ
รีไฟแนนซ์
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
จัดสรรในโครงการที่ธนาคาร
ให้การสนับสนุน (
Post Finance)

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงเทพสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย

  ค่าธรรมเนียม
ประเมินหลัก
ประกัน

                       3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

ตามเงื่อนไข
ที่ได้รับอนุมัติ

ยกเว้นค่าประเมิน
หลักประกัน

3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

  กรณีชำระ
หมดก่อน 
ปี
(รีไฟแนนซ์) 


หากชำระหมดก่อน 
ปี คิดค่าปรับ 3% ของภาระหนี้คงค้าง


ค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้ซื้อบ้านควรเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน

 • เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เงินดาวน์
 • ค่านายหน้า (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทนายความต้องชำระเพื่อดำเนินการแทน (เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานจากสำนักงานที่ดิน หรือกระทรวงพาณิชย์ ค่าจดทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น)


ค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคาร

 • ค่าอากรแสตมป์


ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง


เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันอัคคีภัย
 • เบี้ยประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ (บริษัทประกันจะรับภาระสินเชื่อแทนในกรณีผู้ซื้อเสียชีวิตหรือทุพลภาพ)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

ที่มา http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/Loans/usefulinfo/Pages/default.aspx

*** เนื้อหาเกี่ยวกับการขอ สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ นี้ อ้างอิงมาจากเว็ปไซต์ตามลิ้งค์ของธนาคารกรุงเทพโดยตรง ตามด้านบน หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราเองอาจจะไม่ได้มีการอัพเดตให้ได้ทราบ เพราะฉนั้น กรุณาเข้าไปอ่านรายละเอียดซ้ำ เพื่อความถูกต้องที่แน่นอนกว่าตามลิ้งค์ของเว็ปไซต์ธนาคารกรุงเทพโดยตรงและ จุดประสงค์ในการทำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ก็เพื่อเพิ่มช่องทางในการหาข้อมูลของลูกค้าที่มีความสนใจในการหาข้อมูลการยื่นขอสินเชื่อธนาคารเท่านั้น


รับข้อมูล ข่าวสารการยืมเงินทางอีเมมล์ กรุณากรอกอีเมลล์ของคุณ

[mc4wp_form id=”320″]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save